facebook_page_plugin

Pedagogickí zamestnanci

P. č. Meno a priezvisko Triednictvo Aprobácia
1. Mgr. Adriana Cucorová I.A 1. – 4. roč
2. Mgr. Ľubica Gurišová I. B- vedúca MZ 1. – 4. roč.
3. Mgr. Miroslava Bobová II. A 1. – 4. roč.
4. Mgr. Kamila Loskotová II. B 1. – 4. roč.
5. Mgr. Monika Rudolphi III. A 1. - 4. roč.
6. Mgr. Eva Ginzeryová III.B 1. – 4. roč., ANJ
7. PaedDr. Mária Kósová IV.A 1. - 4. roč.
8. PaedDr. A. Földesiová IV. B 1. - 4. roč
9. Mgr. Daša Tarišková V. A- výchovná poradkyňa NEJ
10. Mgr. Veronika Lehotská VI.A ANJ
11. Mgr. Zuzana Ollerová VI.B MAT
12. PaedDr. Eva Čikkelová VII.A- vedúca PK MAT-TECH
13. Mgr. Ivan Kováč VIII.A TSV-GEO
14. Ing. Gizela Švecová  IX.A FYZ
15. Mgr. Erika Hašková   BIO-MAT
16. Mgr. Patrik Stankovič   TSV_ETV
17. Mgr. Gabriela Tóthová   SJL-DEJ
18. Mgr. Lucia Šišková   NAV
19. Mgr. Patrik Špánik   NAV
20. Ivana Šipekiová   asistent učiteľa
21. Mária Kotrusová   asistent učiteľa
22. Mgr. Klaudia Hancková inkluzívny tím školský špeciálny pedagóg
23. Mgr. Simona Kubalová inkluzívny tím školský psychológ
 24. Kristína Lauková inkluzívny tím asistent učiteľa
25. Simona Švaralová inkluzívny tím asistent učiteľa
26. Bc. Erika Vargová  vedúca MZ ŠKD vychovávateľka ŠKD
27. Ružena Miťková   vychovávateľka ŠKD
28.  Eva Jakubíková   vychovávateľka ŠKD