facebook_page_plugin

Školská jedáleň

Informácie na školský rok 2015/2016

 

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s uvedenými finančnými pásmami bez úhrady režijných nákladov na výrobu, výdaj jedál a nápojov.

 • stravná jednotka – finančný limit na nákup potravín
  • roč. 1. – 4. 1,01 €
  • roč. 5. – 9. 1,09 €
 • odhlasovanie zo stravy
  • v pondelok do 8:00 hod.
  • v iné dni v týždni deň vopred do 14:00 hod.
 • v prípade ochorenia dieťaťa
  • v prvý deň je možnosť odniesť si obed v obedári
  • a dieťa sa odhlasuje od nasledujúceho dňa
 • odhlasovanie zo stravy u vedúcej ŠJ p. Ščepkovej, č. tel. 036 / 63 01 216
 • úhrada stravy – mesiac vopred
  • do 23.dňa predchádzajúceho mesiaca (23.septembra 2015 úhrada platby na október 2015)
  • poštovou poukážkou
  • alebo zadaním TP na č. ú. 7137286005/5600 Prima banka, sumou vo výške:
   • 20,20 € (roč. 1. – 4.)
   • 21,80 € (roč. 5. – 9.)
 • strava sa vydáva po prihlásení sa čipovým kľúčom v čase od 11.45 hod. do 14.00 hod.
 • Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.Viera Ščepková
vedúca ŠJ