facebook_page_plugin

Organizácia školského roka

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2019. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

3. Termíny školských prázdnin

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

29.október 2019

(utorok)

30. október –

3. november 2019

4. november 2019 (pondelok)

vianočné

20. december 2019 (piatok)

21. december 2019 – 7. január 2020

8. január 2020

(streda)

polročné

31. január 2020 (piatok)

3. február 2020
(pondelok)

4.február 2020

(utorok)

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

14. február 2020 (piatok)

15. február -

23. február 2020

24. február 2020

(pondelok)

veľkonočné

8. apríl 2020

(streda)

9. apríl –

14. apríl 2020

15. apríl 2020

(streda)

letné

30. jún 2020

(piatok)

1. júl –

31. august 2020

2. september 2020 (streda)

4. V školskom roku 2019/2020 bude v období školského vyučovania spolu 190  vyučovacích dní a 176 dní voľna.

5. prevádzkový poriadok školy
      - príchod do ranného ŠKD: 6:00 – 7:15, po 7:15 sa budova školy uzamkne
      - budova školy sa otvára pre žiakov o 7:40
      - návštevy hlásiť na vrátnici, u službukonajúceho dozoru resp. u vedenia školy
      - neohlásený pohyb návštev (i rodičov) v priestoroch školy je prísne zakázaný
      - rodičia odprevádzajú resp. čakajú svoje deti pred vnútorným hlavným vchod do budovy školy
      - v odôvodnených prípadoch rodičia pri odchode detí zo školy, resp. z klubu žiakov ohlásia a ďalej nenarušujú činnosť klubu

6. Zvonenie:
      1. hodina 08:00 – 08:45
      2. hodina 08:55 – 09:40
      3. hodina 09:55 – 10:40
      4. hodina 10:55 – 11:40
      5. hodina 11:50 – 12:35
      6. hodina 12:45 – 13:30
          obedná prestávka 13:30 – 14:00
      7. hodina 14:00 – 14:45


V Leviciach dňa 2. septembra 2019

                                                Mgr. Peter Šturc
                                                   riaditeľ školy