facebook_page_plugin

Organizácia školského roka

1. Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

3. Termíny školských prázdnin

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania

po prázdninách

jesenné

30.október 2018

(utorok)

31. október –

2. november 2018

5. november 2018 (pondelok)

vianočné

21. december 2018 (piatok)

22. december 2018 – 7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

polročné

31. január 2019 (štvrtok)

1. február 2019
(piatok)

4.február 2019

(pondelok)

jarné

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,

Trnavský kraj

22. február 2019 (piatok)

25. február -

1. marec 2019

4. marec 2019

(pondelok)

veľkonočné

17. apríl 2019

(streda)

18. apríl –

23. apríl 2019

24. apríl 2019

(streda)

letné

28. jún 2019

(piatok)

1. júl –

31. august 2019

2. september 2019 (pondelok)

4. V školskom roku 2018/2019 bude v období školského vyučovania spolu 188 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 8 dní pripadne na sviatky) a ďalšie 2 voľné dni sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 62 dní.

5. prevádzkový poriadok školy
      - príchod do ranného ŠKD: 6:00 – 7:15, po 7:15 sa budova školy uzamkne
      - budova školy sa otvára pre žiakov o 7:40
      - návštevy hlásiť na vrátnici, u službukonajúceho dozoru resp. u vedenia školy
      - neohlásený pohyb návštev (i rodičov) v priestoroch školy je prísne zakázaný
      - rodičia odprevádzajú resp. čakajú svoje deti pred vnútorným hlavným vchod do budovy školy
      - v odôvodnených prípadoch rodičia pri odchode detí zo školy, resp. z klubu žiakov ohlásia a ďalej nenarušujú činnosť klubu

6. Zvonenie:
      1. hodina 08:00 – 08:45
      2. hodina 08:55 – 09:40
      3. hodina 09:55 – 10:40
      4. hodina 10:55 – 11:40
      5. hodina 11:50 – 12:35
      6. hodina 12:45 – 13:30
          obedná prestávka 13:30 – 14:00
      7. hodina 14:00 – 14:45


V Leviciach dňa 1. septembra 2018

                                                Mgr. Peter Šturc
                                                   riaditeľ školy