facebook_page_plugin

Akcie školy - Apríl 2020

Prihlášky na SŠ

Oznam pre rodičov a žiakov 9. ročníka.
Dostavte sa prosím dňa 11.5 resp.13.5.2020 na podpis prihlášok na stredné školy v čase 10:00 - 11:00 do vestibulu školy. Nutná je prítomnosť žiaka a jedného zákonného zástupcu. Každý musí mať rúško, rukavice a vlastné pero.
Mgr. Peter Šturc, riaditeľ školy

Usmernenie k hodnoteniu žiakov

Nakoľko v čase prerušenia vyučovania podmienky neumožňujú naplniť plnohodnotnou realizáciou ciele predmetov, riaditeľ školy oznamuje, že v II. polroku školského roka 2019/2020 nebudú hodnotené nasledovné predmety:

  • stupeň: výtvarná výchova, hudobná výchova, pracovné vyučovanie, telesná a športová výchova, etická/náboženská výchova
  • stupeň: výtvarná výchova, hudobná výchova, technika, telesná a športová výchova, etická/náboženská výchova

Ostatné predmety budú hodnotené známkou alebo slovným hodnotením podľa rozhodnutia pedagogickej rady a usmernenia MŠVV a V SR.

V Leviciach dňa 20.04.2020                                                                                        Mgr. Peter Šturc, riaditeľ školy