facebook_page_plugin

Projekt Spolu múdrejší 3 - schválený

Cieľom výzvy bolo podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov. Projekt je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Na našej škole je vytvorených sedem doučovacích skupín, v každej je max. po 5 žiakov a spolu s pani učiteľkami, resp. s pani asistentkami sa budú žiaci od 17. januára do 17. júna pravidelne stretávať a riešiť problémy,odstraňovať nedostatky tak, aby zlepšili úroveň svojich vedomostí v predmetoch slovenský jazyk, matematika a anglický jazyk.