facebook_page_plugin

Akcie školy - Január 2021

Projekt Spolu múdrejší 3 - schválený

Cieľom výzvy bolo podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov. Projekt je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Na našej škole je vytvorených sedem doučovacích skupín, v každej je max. po 5 žiakov a spolu s pani učiteľkami, resp. s pani asistentkami sa budú žiaci od 17. januára do 17. júna pravidelne stretávať a riešiť problémy,odstraňovať nedostatky tak, aby zlepšili úroveň svojich vedomostí v predmetoch slovenský jazyk, matematika a anglický jazyk.

Návrat detí do škôl

Vážení rodičia,
prajeme Vám a Vašim rodinám veľa zdravia a radosti v novom roku 2022. Vianočné prázdniny pomaly končia a všetci žiaci sa vrátia do škôl v termíne 10. január 2022.
Úspešný a zdravý návrat do školy je podmienený:

  • podaním písomného vyhlásenia o bezpríznakovostipred nástupom do školy cez rodičovské konto EDUPAGE (návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u2462)
  • vykonaním domáceho samotestu, pokiaľ ho máte k dispozícii a podaním spätnej informácie o jeho výsledku (návod https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u38/u178/u2512)
  • výdaj ďalších samotestov zo strany MŠvaVSR je podmienený spätnou väzbou o použití už vydaných testov 
  • kontrolou zdravotného stavu Vašich detí, i v prípade miernych príznakov choroby Vás poprosíme, aby ste svoje deti radšej nechali doma a tým predišli šíreniu nákazy
  • prekrytím horných dýchacích ciest rúškom, ktoré je povinné pre všetkých žiakov školy – poprosíme Vás o poučenie nosenia rúšok a zabezpečenie náhradného rúška pre svoje deti.

Naším spoločným cieľom je zostať čo najdlhšie v prezenčnom vyučovaní, čo môžeme dosiahnuť len dodržiavaním vyššie spomenutých protipandemických opatrení.

Bližšie informácie, ktorými sa riadime, sú zverejnené na stránke ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/